Contactgegevens

ClaudicatioCare.be

 

Email: info@claudicatiocare.be

assignItem: item of type 'item_cms_category' with id '440' does not exist

Contactgegevens

ClaudicatioCare.be

 

Email: info@claudicatiocare.be

  • Waarom ClaudicatioCare.be?

    Meer weten over de mensen achter ClaudicatioCare, de wetenschappelijke achtergrond en onze partners?Klik hier

Over ClaudicatioCare

ClaudicatioCare is eind 2017 van start gegaan en is hét netwerk van kinesitherapeuten, gespecialiseerd in het geven van gesuperviseerde looptherapie. In de startfase wordt met name geïnvesteerd in het opleiden van de therapeuten. Op deze wijze profiteert de patiënt snel en direct van de investeringen. Een nauwe samenwerking met verwijzers (in de opstartfase met name vaatchirurgen en verpleegkundig specialisten) wordt nagestreefd. In tweede instantie worden ook huisartsen benaderd. Op het eerste gezicht een onlogische volgorde daar patiënten in de eerste lijn worden gedetecteerd. De reden hiervoor is van praktische aard. Bij een vroege inventarisatie bleek de variatie in wensen, ideeën, mogelijkheden en beperkingen onder huisartsen (bijvoorbeeld de rol van de kinesitherapeut, het wel/niet kunnen meten van een enkel-arm index) dusdanig uiteen te lopen dat een versnipperde, op de lokale situatie toegespitste ontwikkeling dreigde. Bovendien verschilt het aantal patiënten bij beide beroepsgroepen een factor 40. De relatief beperkte groep vaatchirurgen vergemakkelijkt communicatie in de opstartfase. De Achilleshiel van het project is immers het op gang komen van verwijzingen en daarmee het opdoen van ervaring. De praktijk toont inmiddels aan dat deze opzet werkt.

 

Bij interesse van een vaatchirurgische groep organiseert ClaudicatioCare een regionale informatiebijeenkomst. Vervolgens is het aan de individuele kinesitherapeut om te besluiten wel of niet met het navormingstraject te starten. In de praktijk blijken meer kinesitherapeuten te willen participeren dan, op termijn, wenselijk. Immers, er moeten per gespecialiseerde kinesitherapeut wel voldoende verwijzingen op jaarbasis worden behandeld om ervaring op te doen en op termijn expertise te behouden en uit te bouwen. ClaudicatioCare vertrouwt hierbij op marktwerking om in de komende 5 jaar tot een uitgebalanceerde geografische spreiding te komen, gestuurd door bevolkingsdichtheid en vergrijzingsniveau. Daar waar blinde vlekken dreigen te ontstaan zal actief gezocht worden naar een geïnteresseerde kinesitherapeut.

 

Deze website en www.etalagebenen.nl hebben een centrale rol binnen ClaudicatioCare. Patiënten (al dan niet geholpen door een verwijzende huisarts/POH of vaatchirurg/verpleegkundig specialist/doktersassistente) kunnen via de Zorgzoeker op de website een bij ClaudicatioCare aangesloten kinesitherapeut in de directe omgeving vinden. Zodra deze kinesitherapeut op de website van ClaudicatioCare.be vermeld staat, weet de patiënt dat hij de juiste behandeling krijgt. Elke kinesitherapeut heeft zijn eigen profiel dat zichtbaar is op de Zorgzoeker. Daarnaast kan hij op de website terecht voor een overzicht en de data van informatiebijeenkomsten, basisnavormingen en de cursus 'Motivational Interviewing'. In de digitale bibliotheek staan richtlijnen, protocollen (zoals een reanimatieprotocol) presentaties, meetinstrumenten, standaardverwijzers, feedbackformulieren en samenvattingen van recente wetenschappelijke publicaties. De binnengekomen vragen van kinesitherapeuten, zowel organisatorisch als inhoudelijk, worden gerangschikt per rubriek en op een FAQ-deel van de site geplaatst.

 

Snel starten was mogelijk dankzij een subsidie van het FOD Volksgezondheid. Met die middelen is gewerkt aan de website, het opzetten van een secretariaat en een team om landelijk de regionale netwerken tot stand te gaan brengen. Eind 2015 moet ClaudicatioCare op eigen benen staan en moet er een landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde kinesitherapeuten bestaan. 

 

Met een landelijke database ontstaat de mogelijkheid tot opzetten van een benchmark om de onderlinge prestaties te vergelijken en kwaliteitsverbetering te bevorderen. Met de gegevens uit dit kwaliteitssysteem kan bijvoorbeeld de loopafstand na drie maanden gesuperviseerde looptherapie worden voorspeld van een zeventigjarige patiënt, die rookt en COPD heeft, en is begonnen met een maximale loopafstand van 200 meter. Als de gegevens worden vergeleken met het behaalde gemiddelde resultaat van honderden vergelijkbare patiënten, kan worden geschat waar die patiënt na drie maanden met zijn loopafstand moet kunnen komen. Als de patiënt er uiteindelijk ver onder blijkt te zitten, is er iets aan de hand is en kan een andere aanpak nodig zijn. Als dit structureel bij een bepaalde kinesitherapeut gebeurt, kan worden onderzocht of en zo ja hoe daar verbetering kan worden bewerkstelligd. Zijn de resultaten significant beter bij een bepaalde kinesitherapeut, dan kan ClaudicatioCare daar gaan kijken en leren, om deze kennis vervolgens landelijk uit te dragen. Zo worden het netwerk en de behandelingen uiteindelijk veel transparanter en kostenefficiënter.